Lankytojų elgesio taisyklės

BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Šios Rimo Grand Race Kaunas 2018 lankytojų elgesio taisyklės (toliau – „Taisyklės“) reglamentuoja pagrindinę renginio lankytojų elgesio renginio teritorijoje tvarką.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS
2. Renginio lankytojai privalo:
2.1. laikytis įspėjamųjų ženklų, instrukcijų ar kitų nuorodų;
2.2. patys asmeniškai rūpintis savo ir savo vaikų bei kitų lydimų asmenų sveikatos/gyvybės bei turto saugumu;
2.3. elgtis taip, kad nekiltų grėsmė sau ir aplinkiniams, nedaryti žalos, nepažeisti jų teisių ir interesų;
2.4. vykdyti Renginio organizatorių, apsaugos darbuotojų, policijos pareigūnų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų užtikrinti saugumą, nurodymus.
3. Renginio lankytojams draudžiama:
3.1. kelti bet kokią grėsmę savo ir aplinkinių sveikatai, gyvybei ar saugumui;
3.2. bet kokiu būdu kenkti kitiems;
3.3. lipti ant tam neskirtų konstrukcijų ar įrenginių (tvoros, sienos, užtvarai, apšvietimo stulpai, ir pan.);
3.4. šiukšlinti Renginio teritorijoje;
3.5. įsinešti ir vartoti bet kokias narkotines ar psichotropines, kitas organizmą stimuliuojančias medžiagas;
3.6. į Renginio teritoriją įnešti daiktus, galinčius sukelti gaisro ar sprogimo pavojų (degios ir sprogstančios medžiagos, sprogmenys, amunicija ir pan.)

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4. Šios Taisyklės taikomos visiems Renginio lankytojams.
5. Kiekvienas lankytojas, patekęs į Renginio teritoriją, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

Top